46-50 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-off 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,49 cm
Bony Yudikarya - Semarang
Handling: Semarang Koi Club 

Kohaku,46 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

Kohaku,49 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,48 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Handling: Koi Raya

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Showa Sanshoku,48 cm
Gatut Nugraha - Makassar
Handling: Yudhistira Koi Farm

 Showa Sanshoku,47 cm
Victor - Solo
Handling: Oka Koi Farm

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Shiro Utsuri,50 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water 

 Shiro Utsuri,50 cm
Aisya Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,50 cm
Aisya Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,49 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

 Kinginrin A,47 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

 Kinginrin A,50 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,49 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kawarimono,48 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Handling: RTR

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,48 cm
Victor - Solo
Handling: Oka Koi Farm

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,50 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Asagi,47 cm
Roy Andre da Costa - Bandung
Handling: Yudhistira Koi Farm

 Asagi,46 cm
Davy - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin B,50 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: Jakarta

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Mujimono,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Hikari Mujimono,48 cm
Yohanes Tekno - Solo
Handling: Ali Mubin 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,49 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Tancho,49 cm
Iwan Setiawan - Solo
Handling: Iwan

 

 

51-55 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-off 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama Farm

Kohaku,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twin Koi

 

Kohaku,53 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,55 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre

Taisho Sanshoku,55 cm
Musa Iwakkoi - Malang
Handling: Twin Koi

 

Taisho Sanshoku,55 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Golden Koi Centre

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,55 cm
Wira M Widjaja - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

Showa Sanshoku,53 cm
Imam Hanafi Said - Bekasi
Handling: Twin Koi

Showa Sanshoku,55 cm
Markas Koi Gunung Sari - Surabaya
Handling: Markas Koi Gunung Sari

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,54 cm
Aisya Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,55 cm
Alil dan Ilham - Garut
Handling: Twin Koi

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,55 cm
Kuncoro Tanudirjo - Surabaya
Handling: RTR

 

Kinginrin A,55 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: Jakarta

 

Kinginrin A,55 cm
Handoko. - Solo
Handling: Handoko

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,53 cm 
Herry Susanto Wibowo - Yogyakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Hikari Moyomono,55 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Tomodachi

 

Hikari Moyomono,53 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,54 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: Jakarta

 

Kawarimono,55 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

 

Kawarimono,54 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Toro BNC

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,54 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

Doitsu,55 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,55 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi

Shusui,53 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,52 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

56-60 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-off 65-on 

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,59 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle

 Kohaku,60 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Royal Holy Water

Kohaku,60 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water 

 Showa Sanshoku,59 cm
Iwan Setiawan - Solo
Handling: Iwan

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Koromo,59 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

Koromo,58 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,57 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

Doitsu,59 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

More Articles ...

  1. 61-65 cm
  2. 16-20 cm